Bērzgalē tiks ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpām

Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 3507.50, pašu līdzfinansējums – EUR 389.72. Projekta rezultātā tiks ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos, māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija.

Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Inteco Wood”.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.