Bērzgalē tiks īstenots LEADER programmas projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”

Aprīlī tika saņemets lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”.

Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību, izvietojot Bērzgales pagasta teritorijā informatīvos stendus ar tūrisma, kultūrvēsturisko, sabiedrisko un dabas objektu nosaukumiem un vēsturiskām ziņām.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 4674.46, pašu līdzfinansējums – EUR 519.38.

Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Metāldekors” un SIA “Intecowood”.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.