Kultūra vieno gadsimtus

Bērzgales pagasta pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Kultūra vieno gadsimtus”. Par šajā projektā iegūto finansējumu tiks uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4696.96 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4227.26 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 469.70 EUR.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.