LR – 101 Bērzgalē

   Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībām Bērzgalē par moto tika izvēlēti Austras Ālmanes dzejas vārdi: “Tik dzimtajā zemē spēku var gūt”.

16.novembra pēcpusdienā kultūras namā iedzīvotāji un viesi pulcējās uz svinīgu pasākumu. Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis uzrunā sveica klātesošos, novēlot veselību pašiem un tuviniekiem, dzīvesprieku, darba sparu, enerģiju. Svētku sveicienus visi kopā tika aicināti nosūtīt bērzgaliešiem un visiem latviešiem, kurus dzīves un darba ceļi aizveduši svešumā!

Pārvaldes vadītājs sniedza ieskatu aizvadītajā gadā padarītajā, notikumos un norisēs Bērzgalē. Piemiņas veltes un pateicību par ilggadēju darbu saņēma tie pagasta pārvaldes iestādēs strādājošie, kuri devušiem pelnītā atpūtā.

Svētku koncertā šogad tika aicināti uzstāties Gaigalavas kultūras nama amatierteātris “Apīnis” (vadītāja Valentīna Deksne), Mežvidu un Malnavas pagastu apvienotais vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs (vadītāja Agnese Medne).

Vakara noslēgumā ikvienam bija iespēja atpūsties un kājas izlocīt svētku ballē.

  1. novembra rītā bērzgalieši pulcējās Bērzgales baznīcā uz Valsts svētkiem veltītu svēto misi.

Pēc mises kultūras namā klātesošos uzrunāja un svētkos sveica pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis, novēlot visiem čaklajiem, darbīgajiem cilvēkiem ražīgus darbus arī turpmāk un svētīgu atpūtu pēc gūtajiem panākumiem. Lai katru dienu ejot pasaulē ikvienu pavada trīs vareni sabiedrotie: pašpaļāvība, lepnums un aizrautība.

Turpinājumā visi kopā noskatījās dokumentālo filmu “Lidija”. Pēc filmas svētku dalībnieki uzkavējās kultūras namā, pie tējas tases daloties iespaidos par filmu, kā arī pārrunājot ikdienas dzīves notikumus.

 

Bērzgales kultūras nama koncertzālē ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros 2017.gadā veikti atjaunošanas darbi.

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare-Sergejeva

Vairāk bildes galerijā

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.