Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Bērzgales pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020.gada 30.novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni”, kadastra Nr.7844 001 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0129, 2,41 ha platībā un atrodas “Petuni” Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība’’ struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”  (Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00  un no plkst.12.30  līdz 16.00, līdz 2020.gada 27.novembrim vai elektroniski interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv un www.berzgale.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020.gada 27.novembrim, iepriekš piesakoties pa tālruni 28378899.

 

7_paragrafs_Izsole_Petuni_Berzgale

Izsoles_noteikumi_atsav_Petuni_Berzgale_veidl(1)