Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2019. gada budžeta izpilde

Ieņēmumi:

EKK Ieņēmumu nosaukums Kases izpilde, EUR Plāns, eur Izpilde pret plānu, %
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 44 45 98
9.5.1.4. Pašvaldību nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 34 34 100
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 191 185 103
13.0.0.0. Ieņēmumi no nekustamā (zemes) īpašuma atsavināšanas 5896 5625 105
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti (ieņēmumi no ES projektu realizācijas) 3681 3681 100
19.3.0.0. Pašvaldību budžeta transferti (saņemts no novada) 349 741 349 771 100
21.3.5.0. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) un pārējie ieņ. no izglīt. pak. 5028 5500 91
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 2219 2310 96
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1372 1000 137
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 350 500 70
21.3.9.4. ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 32 388 36 000 90
21.3.9.9. Citi ieņēmumi (ēdināšana skolā) un pārējie 2369 1650 144
21.4.9.2. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 3244 2626 124
kopā 406 557 408 927 99

 

Izdevumi:

EKK Izdevumu nosaukums Kases izpilde, EUR Kases izdevumu īpatsvars, % Plāns, EUR Izpilde pret plānu, %
1100 Atalgojums 175 581 43 175 949 99
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.sk. pabalsti un kompensācijas 49 005 12 49 059 100
2100 Komandējumi 61 96 64
2200 Pakalpojumi 49 213 12 52 238 94
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces, inventārs 70 609 17 73 822 96
2400 Izdevumi periodikas iegādei 504 506 100
2500 Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 8568 2 8586 100
3200 Budžeta dotācija nodibinājumiem 690 690 100
5200 Pamatlīdzekļi 15 531 4 16 108 96
6200 Bezdarbnieka stipendija 11 392 3 11 372 100
7200 Transferts apvienībai 1320 1320 100
kopā 382 474   389 746 98
Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 24 476 6 24 476 100
Pavisam kopā 405 630   414 222 98

 

Izdevumi pa iestādēm:

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām, kods Nosaukums Kases izpilde, EUR Īpatsvars,%
01.11.0 Administrācija 41 553 10
01.721 Maksājumi par parāda apkalpošanu Valsts kasei 303
04.122 Vispārēji nodarbinātības pakalpojumi 11 392 2.8
06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 98 107 24
07.210 Ambulatorā ārstniecības iestāde 3119 0.7
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 2414 0.5
08.210 Bibliotēka 9547 2,4
08.220 Muzejs 8098 2
08.230 Kultūras nams (t.sk. projekti) 43 335 10.7
09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde 72 288 18
09.219 Pamatskola 83 378 21
09.510 Jauniešu projekti (novada) 1570 0.4
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi (skolēnu pārvadājumi) 5903 1.5
10.910 Sociālā dienesta administratīvie izdevumi 147
Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 24 476 6
405 630 100

 

Vecākā grāmatvede Inese Adijāne