“Kultūrai ārpus telpām”.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Kultūrai ārpus telpām”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes pagastu kultūras centru vajadzībām tika iegādāti saliekamie krēsli, soli, kā arī aktīvās skandas. Saliekamās mēbeles, galvenokārt, paredzētas, pasākumiem ārtelpā. Aktīvās skandas paredzēts novietot stacionāri Bērzgales kultūras nama koncertzālē.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, uzlabojot kultūras centru materiāli tehnisko bāzi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8781,90 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 7903,79 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums –  878,19 EUR.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.