Bērzgales pagasta bibliotēka

Bibliotēka atrodas kultūras nama telpās otrajā stāvā, nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām.

Bibliotēka līdz 1992.gadam atradās kultūras ministrijas pakļautībā, šobrīd ir Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes pakļautībā. Pagasta pārvalde katru gadu piešķir līdzekļus periodikas un grāmatu iegādei. Jau pāris gadus, sakarā ar lielāku pagasta pārvaldes finansējumu, krājums regulāri tiek papildināts ar daiļliteratūru, nozaru, uzziņu literatūras grāmatām, bērnu literatūras grāmatām. Jaunieguvumus Bērzgales pagasta bibliotēka iegādājas par pašvaldības līdzekļiem, Kultūrkapitāla fonda projekta grāmatām un caur dāvinājumiem. Preses izdevumus bibliotēka abonē Latvijas pastā. Krājuma komplektēšana notiek arī balstoties uz lasītāju pieprasījumu un vēlmēm.

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata periodā ir sarucis, īpaši bērnu un jauniešu skaits. Galvenie iemesli – Latgales Amatniecības meistaru skolas pārcelšana uz Rēzekni, straujš skolēnu skaita samazinājums vietējā pamatskolā, negatīvs demogrāfiskais rādītājs un izbraukušie pie mums deklarētie darbaspējīgie iedzīvotāji. Bibliotēkas lietotāji ir vidēji 40% no apkalpojošās teritorijas iedzīvotāju kopskaita.

Bibliotēkas platība – 75 m2.  2013 gadā bibliotēkā ir nomainīts grīdas segums – ieklāts linolejs. 2014 gadā ir nomainīts apgaismojums, pielikti piekaramie griesti un logiem žalūzijas.

Projekta ietvaros mūsu bibliotēkai 2008. gadā piegādāta jauna datortehnika ( 4 datorkomplekti un 1 krāsu MFK). Pavisam bibliotēkā ir pieejami seši datori ar interneta pieslēgumu., interneta izmantošana ir bez maksas.

Novada pašvaldības projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros bibliotēkā uzlabots tehniskais aprīkojums. Bibliotēka saņēma vienu jaunu datoru un multifunkcionālo iekārtu, kur var veikt izdruku 3A formātā. Lietotājiem pieejams bezmaksas bezvadu internets, kurš tiek aktīvi izmantots ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī lietotāju privātajās ierīcēs arī ārpus bibliotēkas telpām.

Bibliotēkā ir ierīkots bērnu stūrītis, kur mazie bērni var paspēlēties ar dažādām rotaļlietām.

Bērzgales pagasta bibliotēka  piedalās akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām” un saņem dāvanu kartes jaunu grāmatu iegādei.

Lai bērnus un jauniešus vairāk ieinteresētu lasīt grāmatas, jau desmit gadus bibliotēka piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”. Jau pāris gadus jaunums ir īpaša lasāmviela vecākiem un vecvecākiem. Bērnu žūrijas pasākumu programma ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu vietējās sabiedrības dzīvē, bibliotēka katru gadu saņem jaunāko grāmatu kolekciju un nodod skolēniem izvērtēšanai. Katru gadu Bērnu žūrijas eksperti, kuri čakli lasīja un vērtēja grāmatas, dodas uz Rīgu, kur notiek tradicionālie lielie lasīšanas svētki. Svētkos bērni tiekas ar populārāko grāmatu autoriem, ilustratoriem, tulkotājiem un izdevējiem. Vienmēr ir svētku rīkotāju sagatavotas balvas lasīšanas ekspertiem.

Bērzgales bibliotēka dibināta 1955. gadā, reģistrēta bibliotēku reģistrā BLB0484, 2004. gada 12. janvārī.

Bibliotēka otro reizi akreditēta 2015. gada 7.oktobrī.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kulturālas vides veidošana, bibliotekāro pakalpojumu un krājuma izmantošanas iespēju nodrošināšana plašam lasītāju lokam, iedzīvotāju mūžizglītības veicināšana.

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pagasta pārvaldi, kultūras namu, muzeju, pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi.