Bērzgales pamatskola – Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība

skola_liela__007Kontaktinformācija

Adrese: Rītupes 25, c.Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-6412

e-pasts: berzgale@saskarsme.lv

Tālruņi: skola – 64644627, skolas direktore Anita Ludborža – 29159084

 

Skolas vēsture

 • 1896. gadā muižnieks Antonijs Veitko Bērzgalē dibina pirmo trīsklasīgo pamatskolu ar latviešu mācību valodu
 • Klašu skaits pakāpeniski palielinās: no trīsklasīgās par četrklasīgo, sešklasīgo, septiņgadīgo skolu
 • No 1953. gada Bērzgales skolai – nepilnās vidusskolas statuss
 • 1957. gadā Bērzgales skola iegūst vidusskolas statusu
 • 2001. gadā Bērzgales vidusskolā pēdējais vidusskolas izlaidums
 • 2001. – 2009. gadam darbojas Bērzgales pamatskola
 • No 2009. gada 1.septembra Bērzgales pamatskola – Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība
 • Skola ir atradusies vairākās ēkās, bet visilgāk – vecajā muižas ēkā, kurai skolas vajadzībām piebūvēja 2. stāvu un 3. bēniņstāvu
 • 1990. gadā 8. decembrī Bērzgales skola pārceļas uz pašreizējo jauno skolas ēku.

 

Vispārējs skolas raksturojums

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Informācija par skolu pieejama skolas mājas lapā- http://skola.nautreni.lv. Skolu vada direktore Anita Žogota. Struktūrvienības vadītāja Irina Žukova.

Skolas pedagogi , atbilstoši izglītības programmām un standartu prasībām, izstrādā mācību priekšmetu tematiskos plānus Audzināšanas darbību reglamentējošais dokuments ir Skolas audzināšanas darba programma. Skola īsteno interešu izglītības programmas. Tās tiek izstrādātas, pamatojoties uz Skolas budžeta finanšu iespējām, iespēju robežās ņemot vērā izglītojamo un viņu vecāku vēlmes.

Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī uz šo likumu pamata izdotie citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums:

 • Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets atbilstoši kārējam mācību gadam
 • Vienu nedēļu ilgas papildus brīvdienas 1.klasei II semestrī nosaka Skolas direktors
 • II semestrī līdz piecām mācību dienām ilga laika posmu Skola organizē projektu nedēļu
 • Līdz desmit darba dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot ar izglītošanās un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem- adaptācijas dienām, mācību olimpiādēm, mācību ekskursijām, pārgājieniem, sporta pasākumiem, un citām mācību un audzināšanas darba alternatīvajām formām. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas.

Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums ir 40 minūtes. Starpbrīža ilgums ir noteikts mācību priekšmetu stundu sarakstā un Skolas Iekšējās kārtības noteikumos. Maksimālo mācību stundu skaitu dienā un mācību slodzi nedēļā saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un licencētajām izglītības programmām atspoguļo Mācību priekšmetu un stundu saraksts.

Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējas vidējās izglītības standarta prasībām un atbilstoši tam skolā izstrādāto Kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

Skolas vīzija

Skola kā vienots pedagogu, skolēnu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.

Skolas mērķi

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,

Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām.

Skolas uzdevumi

 • Īstenot vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un interešu izglītības programmas.
 • Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku,
 • Nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes,
 • Sagatavot un motivēt izglītojamo izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei informācijas resursus,
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, lai no Racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un drošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolas izglītojamajiem;
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai
 • Mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus.

Skolas darba organizācija

Skola realizē 3 licencētas izglītības programmas.

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

 

Pedagoģiskais sastāvs

Skolā strādā 13 skolotāji, no kuriem 4 ir maģistra grāds.

 

Īpašie skolas piedāvājumi

 • līdzdalība projektos;
 • sporta zāle un sporta pulciņu nodarbības;
 • ārpusstundu aktivitātes mācību priekšmetos un interešu izglītības pulciņos;
 • bibliotēkas grāmatu fonds;
 • lēta skolēnu ēdināšana;
 • pagarinātās dienas grupa

 

Tradīcijas

 • Zinību diena
 • Dzejas dienu pasākumi
 • Pasākumi, veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
 • Gadskārtu ieražu svētki: Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Advents, Ziemassvētki, Aizgavēņi, Lieldienas
 • Ziemassvētku un Jaungada eglītes
 • Sporta turnīri, sacensības, mači, starti
 • Pārgājienu dienas
 • Pop-iela
 • Draudzības vakari
 • Skolas apkārtnes un pagasta kultūrvēstures objektu sakopšanas talkas
 • Izstādes
 • Bērnu ražojumu, lauku labumu un našķu tirdziņi
 • Pēdējā zvana svētki

 

Skolas himna

Mārtiņa Belinska mūzika
Ineses Kaļvas vārdi

Dienu steigā

Kad no debesīm atkal krīt sniegi,
Liepas ietinas segās un dus,
Tad pār Bērzgali manu tik liegi
Lido domas un sapnītis kluss.
Steidz pār ozoliem, bērziem un liepām,
Pāri skolai, kas pakalnā māj,
Un kā māte devīgām rokām
Skola sirsnības galdautu klāj.
Gadi aiziet, un vasaras pazūd,
Sirdis rāmāk pukstēt jau sāk.
Tikai skolā dvēsele pagūst
Savu jaunību atmodināt.
Kad no debesīm atkal krīt sniegi,
Liepas ietinas segās un dus,
Tad pār Bērzgali manu tik liegi
Lido domas un sapnītis kluss.