“Priekškars atveras!”

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Priekškars atveras!”.

Projekta ietvaros Vērēmu pagasta tautas namā tika uzstādīti jauni skatuves aizkari ar piekaru mehānismiem un Bērzgales pagasta kultūras namā tika iegādāts jauns skatuves priekškars.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, uzlabojot kultūras centru materiāli tehnisko bāzi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 000,23 no tām publiskais finansējums – 6 108,24 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums –  1 891,99 EUR.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.